anthony pappalardo, nyc, 2007 / M6 /

anthony pappalardo, nyc, 2007 / M6 /